วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำและเป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน
   
พันธกิจ
          1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต จัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง  การบริการ พยาธิวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ  เวชกรรมป้องกัน ทันตกรรม และรักษาพยาบาล  ให้การศึกษาอบรมและดำเนินการฝึกนักเรียนแพทย์และนักเรียนพยาบาลตามที่กองทัพบกมอบหมาย
          2. กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าแพทย์
   
ค่านิยม คุณภาพ ศักดิ์ศรี สามัคคี มีวินัย
 
 
  
วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิชั้นสูงแห่งกองทัพบก ภายในปี 2564
   
พันธกิจ
          เป็นโรงพยาบาลทหารทุติยภูมิชั้นสูงของกองทัพบก ที่มุ่งมั่นให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟูแก่ทหาร ครอบครัว ประชาชนด้วยคุณภาพ คุณธรรมและเป็นเลิศทางด้านเวชศาสตร์ทหารครอบคลุมพื้นที่ทั่วแดนตะวันตก
   
ค่านิยม โดยค่านิยมจะมุ่งเน้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้ตระหนักไว้เสมอว่า
  S : Safety = สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยแก่ผู้ให้/ผู้รับบริการ
  U: Unity = ทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว 
  R: Revolution = มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
  A: Advance = พัฒนาทักษะและเรียนรู้สร้างนวัตกรรมใหม่
  S: Spirit = บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  I: Integrity = ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม จริยธรรมปฏิบัตตามระเบียบวินัยขององค์กร
   
ยุทธศาสตร์ 1. เป็นองค์กรชั้นนำและเป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน
  2. เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ให้บริการแก่ชุมชนทหารและชุมชนใกล้เคียงและเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างองค์รวม
  3. สร้างความผูกพันกับผู้รับบริการด้วยความผูกพัน
  4. บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง