พ.อ.ชาลี ตรองพาณิชย์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

พ.อ.ศิวะพงษ์ กลึงโรจน์พงษ์

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

 

พ.อ.หญิง สุกัญญา จันทรอารีย์

หัวหน้ากองเภสัชกรรม

 

พ.อ.มนต์ชัย กิจฉลอง

หัวหน้ากองตรวจโรคผู้ป่วยนอก

 

พ.อ.หญิง สาลินี  จุลศรีไกวัล

หัวหน้ากองทันตกรรม

 

พ.อ.หญิง เกษราวดี  แสงสุข

หัวหน้ากองการพยาบาล

 

พ.อ.โสรัฐ พลชัย

หัวหน้ากองศัลยกรรม

พ.อ.หญิง ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ

หัวหน้ากองศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ เพ็ญศิริ

หัวหน้ากองสูตินรีเวชกรรม