พ.อ.ชาลี ตรองพาณิชย์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

พ.อ.ศิวะพงษ์ กลึงโรจน์พงษ์

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

 

พ.อ.หญิง สุกัญญา จันทรอารีย์

หัวหน้ากองเภสัชกรรม

 

พ.อ.ศุภณัฏฐ์  พรหมรุ่งเรือง

หัวหน้ากองตรวจโรคผู้ป่วยนอก

 

พ.อ.หญิง สาลินี  จุลศรีไกวัล

หัวหน้ากองทันตกรรม

 

พ.อ.หญิง เกษราวดี  แสงสุข

หัวหน้ากองการพยาบาล

 

พ.อ.อรรถพล อรรคสีหยุทธ์

หัวหน้ากองศัลยกรรม

พ.อ.มนต์ชัย   กิจฉลอง

หัวหน้ากองศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

พ.อ.บุรวัฒน์  นิลรอด

หัวหน้ากองสูตินรีเวชกรรม

พ.อ.สุขสถิตย์ เงินทองกระจ่าง

หัวหน้ากองอายุรกรรม