เมื่อวันที่ 16 พ.ย.66 เแผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์
ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ให้กับหน่วย ม.พัน.19 และบ้านพักกำลังพล