เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 66 ทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายสุรสีห์ (HPH)
ออกเยี่ยมบ้านคู่สมรสทุพลภาพและบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 17