เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ณ กองร้อยเสนารักษ์ และบ้านพักของกำลังพล รพ.ค่ายสุรสีห์