ตารางแพทย์ออกตรวจ

 

วันจันทร์

  

คลินิก

 

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะสาขา

อายุรกรรม

 

พ.ท. นพ. ศุภณัฏฐ์  พรหมรุ่งเรือง

คลินิกรักษ์ไต

 

-

คลินิกหัวใจ

 

-

คลินิกศัลยกรรม

 

พ.อ. นพ. มนต์ชัย  กิจฉลอง , 

พ.ต. พญ. ณิชาภัทร  พันธ์เจริญกิจ

คลินิกผิวหนัง

 

-

คลินิกโรคตา

 

-

คลินิกโรคเด็ก

 

ร.อ. พญ. วิไลพร  ชาญปรีชา

คลินิกฝากครรภ์

 

พ.อ. นพ. ศิวะพงษ์  กลึงโรจน์พงษ์

คลินิกนรีเวช

 

-

คลินิกกระดูก

 

พ.ท. นพ. อรรถพล อรรคสีหยุทธ์

คลินิกเด็กดี

 

 -

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

 

พ.อ. พญ. วัชราภรณ์  เพ็ญศิริ ,

ร.อ. นพ. ชาติชาย  เมศร์จันทร์ฉาย

       หากท่านต้องการเลื่อนนัด ติดต่อ 034 – 589518 ภายในเวลา ( 13:00 – 15:00 )

วันอังคาร

คลินิก

 

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะสาขา

อายุรกรรม

 

พ.ท. นพ. ศุภณัฏฐ์  พรหมรุ่งเรือง

คลินิกรักษ์ไต

 

พ.ต. นพ. ชาเคน  มานิยันต์

คลินิกหัวใจ

 

-

คลินิกศัลยกรรม

 

-

คลินิกผิวหนัง

 

-

คลินิกโรคตา

 

-

คลินิกโรคเด็ก

 

ร.อ. พญ. วิไลพร  ชาญปรีชา

คลินิกฝากครรภ์

 

พ.อ. นพ. ศิวะพงษ์  กลึงโรจน์พงษ์

คลินิกนรีเวช

 

-

คลินิกกระดูก

 

-

คลินิกเด็กดี

 

(วัคซีน)

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

 

พ.ต. พญ. ณิชาภัทร  พันธ์เจริญกิจ

         หากท่านต้องการเลื่อนนัด ติดต่อ 034 – 589518 ภายในเวลา ( 13:00 – 15:00 ) 

วันพุธ

คลินิก

 

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะสาขา

อายุรกรรม

 

พ.ต. นพ. ชาเคน  มานิยันต์

คลินิกรักษ์ไต

 

พ.ต. นพ. ชาเคน  มานิยันต์

คลินิกหัวใจ

 

พ.ท. นพ. ศุภณัฏฐ์  พรหมรุ่งเรือง

คลินิกศัลยกรรม

 

-

คลินิกผิวหนัง

 

-

คลินิกโรคตา

 

-

คลินิกโรคเด็ก

 

ร.อ. พญ. วิไลพร  ชาญปรีชา

คลินิกฝากครรภ์

 

-

คลินิกนรีเวช

 

พ.อ. นพ. ศิวะพงษ์  กลึงโรจน์พงษ์

คลินิกกระดูก

 

พ.ท. นพ. อรรถพล อรรคสีหยุทธ์

คลินิกเด็กดี

 

 

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

 

ร.อ. พญ. วิไลพร  ชาญปรีชา  ,

พ.อ. นพ. มนต์ชัย  กิจฉลอง

     หากท่านต้องการเลื่อนนัด ติดต่อ 034 – 589518 ภายในเวลา ( 13:00 – 15:00 )

วันพฤหัสบดี

คลินิก

 

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะสาขา

อายุรกรรม

 

พ.ต. นพ. ชาเคน  มานิยันต์

คลินิกรักษ์ไต

 

พ.ต. นพ. ชาเคน  มานิยันต์

คลินิกหัวใจ

 

พ.ท. นพ. ศุภณัฏฐ์  พรหมรุ่งเรือง

คลินิกศัลยกรรม

 

พ.ต. พญ. ณิชาภัทร  พันธ์เจริญกิจ

คลินิกผิวหนัง

 

-

คลินิกโรคตา

 

-

คลินิกโรคเด็ก

 

-

คลินิกฝากครรภ์

 

-

คลินิกนรีเวช

 

-

คลินิกกระดูก

 

-

คลินิกเด็กดี

 

 -

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

 

พ.อ. นพ. ศิวะพงษ์  กลึงโรจน์พงษ์  ,

ร.อ. พญ. วิไลพร  ชาญปรีชา  ,

พ.อ. นพ. มนต์ชัย  กิจฉลอง

     หากท่านต้องการเลื่อนนัด ติดต่อ 034 – 589518 ภายในเวลา ( 13:00 – 15:00 )

วันศุกร์

คลินิก

 

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะสาขา

อายุรกรรม

 

พ.ท. นพ. ศุภณัฏฐ์  พรหมรุ่งเรือง  ,

พ.ต. นพ. ชาเคน  มานิยันต์

คลินิกรักษ์ไต

 

-

คลินิกหัวใจ

 

-

คลินิกศัลยกรรม

 

พ.อ. นพ. มนต์ชัย  กิจฉลอง

คลินิกผิวหนัง

 

-

คลินิกโรคตา

 

-

คลินิกโรคเด็ก

 

ร.อ. พญ. วิไลพร  ชาญปรีชา 

คลินิกฝากครรภ์

 

-

คลินิกนรีเวช

 

-

คลินิกกระดูก

 

พ.ท. นพ. อรรถพล อรรคสีหยุทธ์

คลินิกเด็กดี

 

 -

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

 

พ.อ. นพ. ศิวะพงษ์  กลึงโรจน์พงษ์  ,

พ.ต. พญ. ณิชาภัทร  พันธ์เจริญกิจ  ,

ร.อ. นพ. ชาติชาย  เมศร์จันทร์ฉาย

หากท่านต้องการเลื่อนนัด ติดต่อ 034 – 589518 ภายในเวลา ( 13:00 – 15:00 )