รพ.ค่ายสุรสีห์รับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การหาชน)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562