การขอใบรับรองแพทย์ตรวจโรคทหารกองเกิน
(การตรวจโรคที่ขัดต่อ การรับราชการทหาร)
ห้วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 - 25 ก.พ.2565
เฉพาะ วันและเวลาราชการ เวลา 08.00-11.30 น.