โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ได้จัดการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในรพ.ค่ายสุรสีห์ เพื่อเป็นซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Novel Coronavirus 2019 ใน 28 มกราคม 2563